Skip to main content

Dagsenter

Dagsenter og arbeidssenter

Kommunale dagsenter er et viktig tilbud for å bidra til dagaktivitet for personer med utviklingshemming. Ordningene drives av kommunene, og har ulike grader av henholdsvis aktivitet og produksjon. Hensikten er å gi et organisert og tilpasset tilbud på dagtid for å bidra til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Mange dagsenter har produksjon, og er i aller høyeste grad en ordentlig arbeidsplass.

Oppfølgingsgraden er sterkere enn i VTA- ordningene og HELT MED. I større grad enn i de mer arbeidsrettede ordningene, tas det i dagsentrenes hensyn til deltakernes interesser og ferdigheter, humør og dagsform.

I noen tilfeller brukes betegnelsen arbeidssenter i stedet for dagsenter. Da tydeliggjør man at det legges vekt på produksjon av varer eller tjenester.

Hvor finnes denne muligheten?

De fleste kommuner har et eller flere dagsenter/arbeidssenter, enten som de enten driver selv, samarbeider med nabokommuner om å drive eller kjøper tjenester fra.

Hvor henvender jeg meg?
Ta kontakt med kommunen.
Hvor mange er i jobb i denne ordningen?

Per i dag eksisterer det ikke nasjonale register og data over antall personer med utviklingshemming som har dagtilbud. Men Helsedirektoratet har opprettet en kvalitetsindikator som heter Dagaktivitetstilbud for personer med utviklingshemming. Denne viser hvor mange med diagnosen utviklingshemming som har vedtak om dagaktivitetstilbud, men ikke hvor mange som faktisk er på et dagsenter/dagtilbud. I 2022 var det 20 689 personer 18 år og eldre registrert med utviklingshemming som mottok kommunale helse- og omsorgstjenester. Av disse hadde 33,4 prosent vedtak om dagaktivitetstilbud. 

Hvem passer det for?
Ordningen passer for alle som trenger mer oppfølging og tilrettelegging enn det man får i blant annet VTA-S og HELT MED-ordningen, og som ikke klarer produksjonskravene som er i sistnevnte ordninger.

De kommunale dagtilbudene har hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., men er ikke en sterkt lovforankret rettighet. Det er i stor grad opp til den enkelte kommune å bestemme omfang, innhold og organisering av slike tilbud. Dagsentertilbudene er derfor avhengig av den økonomiske situasjonen i den enkelte kommune, og prioriteringer lokalt. 

Rundt 20 % av de som i dag er i dagsenter, ville også ha mestret tilbud i VTA-S eller HELT MED-ordningen.