Skip to main content

HELT MED

Stiftelsen HELT MED bidrar til mangfold og inkludering ved at det opprettes arbeidsplasser for mennesker med lærevansker, utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelser/autisme. Videre bidrar HELT MED til at målgruppen blir rekruttert inn i disse jobbene og får tilstrekkelig oppfølging og opplæring, slik at arbeidsforholdene blir mest mulig vellykkede.

HELT MEDs visjon er at personer med lærevansker, utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelser/autisme skal:

  • få samme muligheter som andre til å velge blant jobber de er interesserte i
  • oppleve at de gjennom deltakelse i arbeidslivet er inkludert og deltakende i samfunnet, på lik linje med andre
  • oppleve at de er til nytte for andre

HELT MED har vunnet Sosiologforeningens praksispris, Helseprisen (Stiftelsen Dam), Solidaritetsprisen (fagforeningen Parat), OXLO-prisen (Oslo Extra Large – en by for alle), Ferd-prisen Årets sosiale entreprenør og Jonas-prisen (Universitetet i Oslo).

Det unike med HELT MED:

Landsdekkende

Det at organisasjonen er landsdekkende gjør at de kan inngå sentrale avtaler med større kjeder og bedrifter både på nasjonalt- og regionsnivå, i tillegg til å inngå avtaler med mindre aktører i enkeltkommuner. Dette gir flere og mer varierte arbeidsmuligheter. HELT MED sikrer også likt innhold og samme høye kvalitet i hele landet.

Varig oppfølging

Lokal oppfølging fra jobbspesialist gjennom hele arbeidsforholdet. Oppfølging både til arbeidstaker og arbeidsgiver.

Team av spesialister i nasjonal enhet som supplerer der det trengs. Teamet består blant annet av psykologer, vernepleiere, sosionomer og pedagoger.

Kompetanseprogram

De som får jobb gjennom HELT MED-ordningen gjennomfører et kompetanseprogram hvor man får økt kompetanse om arbeidslivets spilleregler, plikter, muligheter og egne rettigheter.

Sosiale samlinger

HELT MED arrangerer sosiale samlinger for de som har fått jobb gjennom ordningen. På de sosiale samlingene kan også andre i målgruppen som er i prosess med å få seg jobb delta. På samlingene finner man på mye forskjellig – alt fra turer i skogen og grilling, til kinoturer, bowling, fotballkamper, spillkvelder og juleverksted.

Trygghetsnummer

HELT MED har opprettet et eget trygghetsnummer, som arbeidstakere, arbeidsgivere og jobbspesialister kan ringe dersom man har mistanke om bl.a. seksuell, økonomisk eller annen utnytting. Adekvate tiltak vil da umiddelbart bli iverksatt.

Sømløse overganger

HELT MED er opptatt av sømløse overganger, blant annet mellom skole og jobb. De tilbyr blant annet programmet UngJobb, hvor man får praksis og opplæring i ordinært arbeidsliv allerede mens de går på videregående skole. Dersom et arbeidsforhold i ordinært arbeidsliv ikke fungerer, tross god innsats fra jobbspesialist, vil HELT MED jobbe for å få til et skifte etil annen jobb gjennom HELT MED ordningen, eller overgang til dagsenter, arbeidssenter, varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet eller andre muligheter kommunen kan tilby.
Hvor finnes denne muligheten?
Det er ansatt personer gjennom HELT MED-ordningen i ca 50 kommuner. Alle kommuner som ønsker det kan inngå avtale med HELT MED. I motsetning til NAV-ordningene VTA-S og VTA-O har HELT MED ingen begrensninger på hvor mange arbeidsplasser som kan etableres for målgruppen. Kommunene må alltid være med på laget, ettersom de fra og med 2023 må betale en viss egenandel, knyttet til oppfølging fra jobbspesialist.
Hvor henvender jeg meg?
Ofte lyses det ut stillinger man kan søke på i de enkelte kommune. På HELT MED sin nettside kan du abonnere på nyhetsbrev om nye stillinger i ditt fylke. Alternativt tar du kontakt med din egen kommune og hører om de har eller har tenkt til å ha samarbeid med HELT MED. I kommuner som har samarbeid med HELT MED om flere stillinger, tilbyr HELT MED kartleggingssamtaler med aktuelle søkere og deres nærpersoner. Dette for å informere og kartlegge om HELT MED kan være e aktuell mulighet, og for å finne ut hvilken type stillinger som er drømmejobben.
Hvor mange er i jobb i denne ordningen?

Mer enn 270 personer har fått fast jobb gjennom HELT MED. Oppdaterte tall finner du på nettsiden til HELT MED.

Hvem passer det for?
Ansettelser i ordinært arbeidsliv gjennom HELT MED-ordningen passer for deg som ønsker å jobbe og være ansatt i butikk, hotell, cafe, lager, kontor, skole, barnehage, brannstasjon, rådhus, sykehjem eller andre jobber i privat næringsliv eller offentlig sektor. Du må ha uføretrygd, eller det forventes at du i nær fremtid får dette. Det er produksjonskrav. Hvis man ikke klarer å jobbe så raskt eller mye som man krever her, kan for eksempel dagsenter/arbeidssenter eller skjermet arbeid (VTA-S) være et alternativ.

HELT MED-modellen

Stiftelsen HELT MED inngår avtaler med både kjeder, kommuner og større og mindre bedrifter om å etablere tilrettelagte arbeidsplasser for målgruppen. HELT MED lyser ut stillingene, og jobber for å nå frem til og motivere personer i målgruppen som kan være aktuelle arbeidstakere. HELT MED gjennomfører intervjuer med alle som søker på jobben, foretar referansesjekk og det som ellers hører til i en god rekrutteringsprosess. Den/de som er aktuell for stillingen starter med en fire ukers betalt arbeidspraksis, og HELT MED sørger for oppfølging av arbeidstaker og arbeidsgiver under hele rekrutteringsprosessen og videre i arbeidsforholdet.

Fast ansettelse

Etter fire ukers arbeidspraksis tilbys ca. 80 % av arbeidstakerne fast jobb. Arbeidstakerne beholder sin uføretrygd, og mottar i tillegg lønn tilsvarende minimum 20 % av sammenlignbar tariff. Det innebærer stort sett fra kr 35 pr time eller mer. I tillegg beholder man sin uføretrygd. Bortsett fra spesielle lønnsbetingelser er arbeidskontraktene lik det alle de andre arbeidstakerne har, og man har samme plikter og rettigheter. HELT MED sikrer ekstern oppfølging gjennom hele yrkeslivet.

 

Jobbsøkertips

Når man skal søke en jobb, så er det flere ting man må tenke på. Her har vi samlet noen tips som vi håper kommer godt med i jobbsøkerprosessen. Se jobbsøkertips her.