Skip to main content

Ordinært arbeid

Varig tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv (VTA-O)

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet er et av NAVs tiltak for personer som får uføretrygd. Virksomheten kan også ta inn brukere med gradert uføretrygd.

Hvis man kommer inn i denne ordningen, blir man ansatt i en vanlig bedrift eller virksomhet, for eksempel butikk, lager, cafe, sykehjem, skole eller annet. I ordningen får arbeidsgiver et månedlig beløp.

I motsetning til det som gjelder i HELT MED-ordningen, får arbeidstaker og arbeidsgiver vanligvis i liten grad oppfølging fra ekstern jobbspesialist. Dette vil endre seg i fremtiden. Det skal utvikles en ny ordning i NAV som skal innebære tidsubegrenset oppfølging til arbeidsgiver og arbeidstaker i et omfang som tilsvarer det som er i HELT MED-ordningen.

Hvor finnes denne muligheten?

Mulighetene eksisterer over hele landet. Antallet nye plasser reguleres hvert år av bevilgninger over statsbudsjettet. Det er store variasjoner rundt omkring i landet når det gjelder hvor lett eller vanskelig det er å få innvilget VTA-O.

Hvor henvender jeg meg?
Ordningen er slik at man henvender seg til NAV når man har en arbeidsgiver som ønsker å ansette en bestemt person. Søknad skal sendes til ditt lokale NAV-kontor.
Hvor mange er i jobb i denne ordningen?

Ca. 3700 personer er i jobb gjennom denne ordningen. Det er en økende trend på hvor mange som får muligheten til å jobbe i varig tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv. 

Hvem passer det for?

Dette passer for deg som ønsker å jobbe i vanlig arbeidsliv. Siden man vanligvis ikke har god ekstern oppfølging, vil ordningen vanligvis passe for de som trenger liten oppfølging og støtte, utover det arbeidsgiver selv gir. Du må enten ha uføretrygd, eller det forventes at du i nær fremtid får dette. Det er visse produksjonskrav i disse bedriftene. Hvis man ikke klarer å jobbe så raskt eller mye som arbeidsgiver krever, kan for eksempel VTA-S ordningen eller dagsenter/arbeidssenter være et alternativ.

Unntaksvis hender det at NAV velger å gi mer oppfølging enn det som er vanlig praksis i denne ordningen. Da fungerer tiltaket betydelig bedre. Enkelte kommuner har også laget ordninger hvor kommunen tar imot tilskuddet som VTA-O ordningen innebærer, og selv gir den eksterne oppfølgingen som trengs. Da fungerer ordningen gjerne godt, også for de som har en del tilretteleggingsbehov og oppfølgingsbehov.

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTA-O) et arbeidsrettet tiltak opprettet i 2006 for å inkludere personer med uføretrygd i det ordinære arbeidslivet. Hovedansvaret for oppfølgingen i VTA-O ligger hos veiledere ved NAV. Det er en vanlig erfaring at denne oppfølgingen i praksis er nesten fraværende. Dette vil endre seg.

Høsten 2024 vil det igangsettes en pilot i regi av NAV, for å teste ut nye løsninger, hvor oppfølging vektlegges mye sterkere.

Regelverk for en ny ordning forventes forventes å komme på plass i 2025.

Jobbsøkertips

Når man skal søke en jobb, så er det flere ting man må tenke på. Her har vi samlet noen tips som vi håper kommer godt med i jobbsøkerprosessen. Se jobbsøkertips her.