Skip to main content

Fagorganisering

Alle bør ha like muligheter til å kunne melde seg inn i en fagorganisasjon som kan ivareta rettighetene deres. Dette er også påpekt i CRPD – FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, hvor det i artikkel 27 står at man skal «sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan utøve sine arbeidstaker- og fagforeningsrettigheter på lik linje med andre». Dessverre er det noen forhold som kompliserer denne muligheten i dag for de som er aktuell for jobb på dagsenter, jobb gjennom HELT MED eller jobb gjennom ordningen som heter VTA (varig tilrettelagt arbeid). Blant annet at man mottar uføretrygd, og at samlet lønn kan være for lav til at man kan betale de ordinære satsene for kontingent. Her skal vi gi en oversikt over hvilke muligheter man har.
Dagsenter og arbeidssenter
Dette er av mange ikke regnet som jobb. Vi mener at mange dagsenter og arbeidssenter er og bør defineres som jobb. Men slik blir det av mange ikke oppfattet og definert i dag, når det gjelder de som har uføretrygd og mottar sine tjenester her. Vi kjenner ikke til at noen fagorganisasjoner tilbyr medlemskap for denne gruppen. Her er det nok mer aktuelt å få sine interesser som arbeidstaker på dagsenter og arbeidssenter ivaretatt gjennom medlemskap i en brukerorganisasjon, for eksempel Autismeforeningen, NFU, Lupe, Downs syndrom Norge osv.
Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet (VTA-S)
Fellesforbundet organiserer arbeidstakere og medarbeidere i arbeidsmarkedsbedriftene. Alle som har jobb gjennom tiltaket Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet (VTA-S) kan melde seg inn i Fellesforbundet, med alle de fordeler som følger med dette. Se opplysninger om Fellesforbundet nedenfor.
Ordinært arbeidsliv gjennom HELT MED, varig tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv (VTA-O) og lignende muligheter
Noen fagorganisasjoner åpner opp for medlemskap, andre gjør det ikke. Nedenfor trekker vi frem noen av de mest relevante fagorganisasjonene som er aktuelle når man har uføretrygd og tilrettelagt arbeid.
Mange fagorganisasjoner er bare for bestemte yrkesgrupper med høyere utdanning. For eksempel FO, Psykologforeningen, Legeforeningen og så videre. De har vi ikke tatt med i oversikten her. I stedet har vi tatt med organisasjoner som er eller burde være aktuelle når man har tilrettelagt arbeid. Organisasjoner som bare vektlegger hvor man jobber, og ikke hvilken utdanning man har.

Fellesforbundet

Hvilke bransjer organiserer de?

Fellesforbundet er Norges største fagforbund i privat sektor. De har 170 000 medlemmer og organiserer innen industrien, byggebransjen, hotell- og restaurant, transport og innen bilbransjen, i tillegg til mange andre bransjer i privat sektor. Her kan du se oversikten: https://www.fellesforbundet.no/om-fellesforbundet/fag--og-yrkesgrupper/

Er dette en mulighet for oss?

Ja, hvis du enten er ansatt i en VTA-bedrift (ordningen varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet) eller har ordinær jobb i en av bransjene som faller inn under deres områder.

Hva vil det koste?
Medlemmer ved VTA bedriftene skal betale en kontingent på 1,5 % av kontingentgrunnlaget. Hvis man jobber i ordinært arbeidsliv, beregnes kontingenten ut fra hvor mye man tjener. Det man får gjennom uføretrygden holdes utenfor dette regnestykket. 1,5 % av lønnen man får på sin arbeidsplass, betales til Fellesforbundet for å være medlem der.
Hvilke medlemsfordeler kan man få?

Tilknytning til et forbund som vil kjempe for dine rettigheter som arbeidstaker. Du får tilgang på de samme medlemsfordelene som alle de andre medlemmene i Fellesforbundet. Blant annet gratis forsikring på noen områder, og rimelig forsikring på andre områder. Det er gjort et lite unntak for advokatforsikring. Se oversikt https://www.fellesforbundet.no/medlemskap/medlemsfordeler/

Fagforbundet

Hvilke bransjer organiserer de?

De har medlemmer i ca 180 forskjellige yrker. Blant annet organiserer de arbeidstakere på sykehjem, sykehus, skoler og barnehager. Les mer her: https://www.fagforbundet.no/yrke/

Er dette en mulighet for oss?

Nei. Dersom man har 100 % uføretrygd, er det for tiden ikke mulig å bli medlem. Fagforbundet definerer det slik at 100 % uføretrygd betyr at man ikke er arbeidsfør, og dermed ikke kan bli medlem. Vi håper at praksisen kan endres. Det må vedtas på landsmøte i Fagforbundet.