Skip to main content

Kommuner

Kommunen har et ansvar for å bidra til at personer med utviklingshemming, autisme og omfattende lærevansker får jobb, enten det dreier seg om dagsenter, skjermet arbeid eller ordinært arbeid.

Vi registrerer at noen kommuner prøver å unngå gode dagsenter og arbeidssenter tilbud, og i stedet etablerer tilbud i egen leilighet eller fellesareal. Dette er ikke å betrakte som noen god erstatning for dagtilbud eller dagsenter.

Veileder fra Helsedirektoratet

Veilederen "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming" fra Helsedirektoratet systematiserer og utdyper kommunenes forpliktelser, knyttet til gjeldende lovverk. Her kan vi lese at «Kommunen skal legge til rette for at personer med utviklingshemming kan ha en aktiv og meningsfylt tilværelse» Videre står det at:

Kommunen skal legge til rette for at den enkelte deltar i og mestrer dagliglivets gjøremål. Dagliglivets gjøremål skal forstås bredt, og omfatter blant annet arbeid eller et aktivitetstilbud på dagtid.

Les mer i veilederens kapittel 3; Personsentrerte og individuelt tilrettelagte tjenester

CRPD

FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne stiller krav til hvordan medlemslandene skal legge til rette for at også personer med nedsatt funksjonsevne kan få oppfylt menneskerettighetene som er nedfelt i andre FN-konvensjoner, og inneholder en egen artikkel gjeldende arbeid:

«mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til arbeid på lik linje med andre; dette omfatter muligheten til å tjene til livets opphold ved et arbeid som man selv fritt velger eller påtar seg i et arbeidsmarked og arbeidsmiljø som er åpent, inkluderende og tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.»

- CRPD, artikkel 27

Det er det offentlige som har dette ansvaret, både stat og kommune. Videre sies det at man skal «fremme mulighetene for sysselsetting og karriereutvikling for mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidsmarkedet, så vel som hjelp til å finne, skaffe seg, holde på og komme tilbake til et arbeid». Les mer her.