Skip to main content

NAV

For personer med utviklingshemming, autisme og omfattende lærevansker er det naturligvis viktig med inntektssikring gjennom uføretrygd, men det å ha et arbeid å gå til er like viktig for denne gruppen som for resten av befolkningen. Det gir stor helsegevinst og inkluderingsgevinst.  

Det vil kunne ha stor betydning dersom NAV innleder tidlig samarbeid med skolen når det gjelder elever i målgruppen. Dersom de ulike instansene oppnår god kommunikasjon, vil man også kunne legge til rette for gode overganger.

Arbeid og uførepensjon kan kombineres. Man kan tjene inntil 0,4 G i året uten at det får konsekvenser for utbetaling av uføretrygden. Dersom det er innvilget vedtak om varig tilrettelagt arbeid (VTA) kan man tjene inntil 1 G. Vedtak om varig tilrettelagt arbeid (VTA) vil ikke bortfalle, og ved overgang fra VTA til ordinært arbeid vil inntektsgrensen fortsatt være 1 G. Det forutsettes at det har vært en aktiv deltagelse i tiltaket VTA for å kunne tjene inntil 1 G. Ved inntekt høyere enn 0,4/1 G kan inntektsplanleggeren på nav.no benyttes slik at hver enkelt kan se hvordan det vil påvirke deres uførepensjon.  

CRPD

Retten til arbeid og sysselsetting er blant annet nedfelt i CRPD – FNs konvensjon for rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne, artikkel 27. Konvensjonens hovedmålet er å sikre at personer med funksjonsnedsettelse får oppfylt sine menneskerettigheter. Norske myndigheter har vært forpliktet til å følge konvensjonen siden Norge ratifiserte den i 2013.

«Mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til arbeid på lik linje med andre; dette omfatter muligheten til å tjene til livets opphold ved et arbeid som man selv fritt velger eller påtar seg i et arbeidsmarked og arbeidsmiljø som er åpent, inkluderende og tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.»

- CRPD, artikkel 27

Innledningsvis understrekes det at «mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til arbeid på lik linje med andre; dette omfatter muligheten til å tjene til livets opphold ved et arbeid som man selv fritt velger eller påtar seg i et arbeidsmarked og arbeidsmiljø som er åpent, inkluderende og tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.» Det er det offentlige som har dette ansvaret, både stat og kommune. NAV har naturligvis en særlig forpliktelse, gjennom den rollen de har. Videre sies det at man skal «fremme mulighetene for sysselsetting og karriereutvikling for mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidsmarkedet, så vel som hjelp til å finne, skaffe seg, holde på og komme tilbake til et arbeid». Les mer her.