Skip to main content

Skole

Videregående skole har gode muligheter for å forberede elevene til arbeidslivet, slik at muligheten for å få arbeid og å lykkes med arbeid øker. Tidlig kartlegging av elevens ønsker og kompetanse med tanke på senere jobb vil ha stor betydning, og skolen kan fungere som en fin arena for utprøving av ulike yrker gjennom praksis. Da Oslo kommune så på nettopp dette i rapporten «Flere i tilrettelagt arbeid» kom de med en anbefaling om at skolen bør sammenstille dette i et dokument som eleven kan ha med seg videre til andre instanser, som for eksempel NAV.

Elevene må ikke møtes med for lave forventninger. Institusjonaliserte lave forventninger kan være en forklaring på den lave yrkesdeltakelsen blant personer med utviklingshemming, og lave forventninger blir fort til selvoppfyllende profetier hvis bl.a. videregående skoler handler som om utviklingshemmede flest ikke er aktuelle for å jobbe (Eide, Gullslett og Hauge, 2021). I rapporten «Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming» fra NTNU fant man også at lista for faglig innhold og forventninger kan bli lagt lavere dersom skolen forventer at voksenlivet til utviklingshemmede elever vil orientere seg mot kommunale dagtilbud, og ikke orientert mot arbeidsmarkedet.
 
Forskningsrapporten fra NTNU peker også på en rekke elementer som er viktige faktorer i overgangen til voksenlivet for personer med utviklingshemming. Blant annet:  

  • involvering av ungdommen i fremtidsplanleggingen 
  • familieinvolvering 
  • individuelle planer 
  • opplæring og utprøving som virker forberedende for arbeid 
  • opplæring og utprøving som forbereder voksenlivet 
  • deltagelse i allmenn utdannelse og inkludering med jevnaldrende uten funksjonsnedsettelser 
  • tverrfaglig samarbeid og planlegging på tvers av etater

Videre lesing:

NTNU, Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming.

Oslo kommune, Flere i tilrettelagt arbeid.

Kilder:

Helseetaten. (2020). Rapport «flere i tilrettelagt arbeid». Oslo kommune.

Gjertsen, Melbøe og A. Hauge. (2021). Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Universitetsforlaget.

NTNU Samfunnsforskning. (2017). «Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming».