Skip to main content

Om

«Muligheter for alle» er en nettside som samler informasjon om muligheter for jobb og utdanning etter videregående skole. Informasjonen er for deg som har tilretteleggingsbehov.

Det kan for eksempel være at du har lærevansker, utviklingshemming eller autisme. Eller vil hjelpe noen som har dette, til å få informasjon om jobber og videre utdanningsmuligheter.

Dere som leser nettsiden er veldig forskjellige. Dere har for eksempel veldig forskjellige ønsker og drømmer. Derfor viser vi mange forskjellige muligheter. Noen av dem vil ikke passe så godt for deg, mens andre kanskje er akkurat hva du drømmer om.

Det å ha en meningsfull jobb å gå til er av avgjørende betydning for oss alle. Det innebærer å være en del av et arbeidsfellesskap, og kunne bidra i samfunnet på linje med andre. Dette blir også understreket i CRPD, artikkel 27, der det heter: «Mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til arbeid på lik linje med andre». Jobb er også viktig for den psykiske helsen.

Bakgrunn for å utvikle nettsiden «Muligheter for alle»

Det er organisasjonen HELT MED som tok initiativet til å utvikle denne karriereportalen.

HELT MED ble utviklet i 2016 og de første stillingene kom sommeren 2017. Gjennom årene har vi vært i kontakt med mange personer med utviklingshemming, samt videregående skoler, bofellesskap, folkehøyskoler, VTA-bedrifter, NAV-kontor etc. I dialog med disse er det flere problemstillinger som går igjen: Lave forventninger, lite kjennskap til muligheter, og liten tro på seg selv. Når vi har intervjuer med søkere til stillinger gjennom HELT MED møter vi ofte kandidater som har lite eller ingen informasjon om hvilke muligheter de har i ordinært arbeidsliv og ellers, og det er ofte tilfeldig at de har fått høre om mulighetene gjennom HELT MED. Vi kan møte kandidater som undervurderer seg selv, og som har en tanke om at arbeidslivet er skummelt og uforutsigbart. 

Og hvorfor er det egentlig slik, at en person som har så mange gode egenskaper, og en vilje og evne til å jobbe, ikke har tro på seg selv? Hvorfor kan elever med utviklingshemming bli nærmest satt ut, når vi spør hva som er drømmejobben deres? Hvorfor er forventningene lave, og mangel på karriereveiledning stor?

Lærere har uttrykt bekymring over at mange elever ved tilrettelagt linje «går til ingenting» når de er ferdig på videregående. I rapporten «flere i tilrettelagt arbeid», fant man at de færreste elever i målgruppen får tilbud om kompetansekartlegging, karriereveiledning eller arbeidsevnevurdering. Samtidig pekes det på utfordringer knyttet til at skoler har for lite kunnskap om hva eleven kan gjøre etter endt skolegang, noe som gjør det vanskelig å skulle veilede. Dette er svært problematisk, og er en realitet til tross for at karriereveiledning på videregående skole er en lovfestet rettighet; «Den enkelte eleven har rett til to ulike former for nødvendig rådgiving: sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving. Tilbodet skal vere kjent for elevar og føresette, og vere tilgjengeleg for elevane ved den enkelte skolen» (Forskrift til Opplæringslova, §22-121). 

I tillegg til manglende karriereveiledning på videregående, blir det i liten grad gjennomført arbeidsevnevurderinger hos NAV for målgruppen. Foresatte forteller oss at det er vanskelig å finne informasjon om hvilke muligheter deres barn faktisk har etter endt skolegang, fordi informasjonen ikke er samlet på ett og samme sted. Som en trygghet velger mange å søke seg til et 4. eller 5. år på videregående skole. Dette til tross for at man finner at elevene har lite læringsutbytte i 4. og 5. klasse.

Rettighetsutvalget (NOU 2016:17) understreker at personer med utviklingshemming må få en grundig vurdering av sin arbeidsevne og sine arbeidsønsker, på lik linje med andre. Vi ser et stort og tiltrengt behov for at karriereveiledning for personer med utviklingshemming må opp og frem i lyset, og på bakgrunn av dette tok vi sikte på å utvikle en fullverdig karriereportal tilpasset denne målgruppen.